Hydrogeologický průzkum pro ČOV

Zasakování odpadních vod  z ČOV

Správněji zasakování „přečištěných“ odpadních vod. Zasakovat odpadní, tedy splaškové vody z domácnosti je možné pouze po jejich přečištění, které se odehrává např. v prefabrikované domovní čistírně odpadních vod (ČOV), nebo třeba tříkomorovém septiku doplněném o zemní biofiltr. Zasakovaná voda musí splňovat zákonné parametry zbytkového znečištění a musí být zasakována minimálně 1 m nad nejvyšší úrovní hladiny podzemní vody v daném místě.
Pokud se chystáte likvidovat splaškové vody z domácnosti nebo chaty tímto způsobem, budete kromě stavebního projektu potřebovat předložit vodoprávnímu úřadu hydrogeologický posudek (vyjádření osoby s odbornou způsobilosti v oboru hydrogeologie), že je daný záměr možný.
hydrogeologický posudek pro ČOV
HG Průzkum Říčany

Průzkum pro zasakování odpadních vod - postup

Hydrogeolog musí zhodnotit, zda je daný objem vod v první řadě vůbec možné na pozemku zasáknout – k tomu slouží vsakovací zkouška.
Dále je nezbytné posoudit, zda zasakováním přečištěných odpadních vod, které stále nesou určitý podíl znečištění, nedojde k ohrožení okolních vodních zdrojů (studny, vrty), či jiného vodního ekosystému.

Mimoto Vám na základě zadání konkrétní zakázky, místních podmínek a způsobu obývání nemovitosti pomohu vybrat správný způsob čištění odpadních vod – např. prefabrikovaná ČOV je skvělý pomocník pro trvale obývaný objekt, ale u občasně navštěvované chalupy nebude dobře fungovat a lepším řešením bude kvalitní septik se zemním biofiltrem nebo třeba kořenovou čistírnou.

V neposlední řadě na základě výsledků vsakovací zkoušky a podle hydrogeologických podmínek navrhnu optimální způsob řešení zásaku (hloubka, velikost) s ohledem na možnosti pozemku tak, aby vše dobře fungovalo. Jak lze konstrukčně vyřešit vsakovací objekt je popsáno. Jak lze konstrukčně vyřešit vsakovací objekt je popsáno zde.
projekt ČOV
projekt ČOV

Projekt ČOV pro stavební povolení

Ať už budete realizaci ČOV řešit ohláškou nebo klasickým stavebním řízením, neobejdete se bez projektové dokumentace zpracované projektantem vodohospodářských staveb. I tuto část dokumentace pro Vás zajistím.

Potřebujete „hydrogeologický posudek a projekt pro ČOV“ ? Kontaktujte mě.
Nad Spálenkou 372
Vyžlovka, ČR 28163
Vyhledávání