O mně

O mně, ve stručnosti ..

Hydrogeologické praxi se soustavně věnuji od roku 2007.

Jsem držitelem osvědčení Ministerstva Životního prostředí o odborné způsobilosti Projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech Hydrogeologie a Sanační geologie (č. 2250/2014). Od roku 2020 jsem držitelem Preukazu o odbornej sposobilosti na vykonávanie geologických prác v oboru Hydrogeologický prieskum a Geologický prieskum životného prostredia na Slovensku, č. 3/2020 (slovenský ekvivalent českého oprávnění).

Za dobu mé aktivní činnosti jsem vystřídal různé zaměstnavatele a obor takříkajíc prolezl křížem krážem. Mám na kontě stovky „malých“ projektů a hydrogeologických posudků na studny, ČOV a vrty pro tepelná čerpadla a desítky velkých projektů pro státní správu. Kromě „čisté hydrogeologie“ jsem si vyzkoušel a zblízka nahlédl sanace kontaminovaných podzemních vod a také dostal důvěru pro řízení velkých projektů zahraniční rozvojové spolupráce. Zpracoval jsem desítky matematických modelů. Matematika a analytický přístup k pojmenování a řešení problémů mě provází celou kariéru. Výpočty přítoků podzemní vody do stavebních jam, jímek nebo sklepů byly vždy mojí oblíbenou disciplínou. A stejně oblíbené je pro mě hledání řešení..

O mně, podrobněji..

Začínal jsem pracovat už při studiích na Přírodovědecké fakultě UK v dnes již neexistující firmě GESTEC, s.r.o. (Praha – Řepy). Kromě stovek posudků a průzkumů pro studny a vrty pro tepelná čerpadla jsme se zde s kolegy (jako průkopníci v ČR) zaobírali měřením tepelné vodivosti hornin in-situ (Thermal Response Test nebo-li TRT) pro účely tzv. nízko-potenciálních geotermálních zdrojů (vrty země-voda). To vedlo k dalšímu, tehdy v ČR pionýrskému počinu – dimenzování velkých vrtných polí pro tepelná čerpadla typu země-voda za pomoci matematického modelování.

Po rozpadu firmy GESTEC, s.r.o. jsem přesídlil do jedné z největších geologicko-environmentálních společností v ČR – spol. AQUATEST, a.s. Zde jsem se dlouhodobě věnoval převážně velkým environmentálním projektům pro státní správu (MŽP, Kraje, obce), ale i pro soukromé investory. Z úhlu pohledu své odbornosti hydrogeologa jsem pracoval např. na studiích protipovodňových opatření (obec Obora, Neratovice), věnoval se výpočtům přítoků podzemní vody do stavebních jam a budov (např. 6 hektarová stavební jáma nádraží Lodž-Polsko, budova O2 v Praze-Žižkově), matematickému modelování, nebo problematice polského dolu Turów a jeho vlivu na zásoby podzemních vod v okolí Hrádku nad Nisou. V letech 2012 až 2014 jsem fungoval na pozici hlavního řešitele hydrogeologických projektů zahraniční rozvojové spolupráce v Moldávii a Gruzii.

V roce 2014 jsem se rozhodl rozšířit své znalosti a zkušenosti o obor sanací kontaminovaných podzemních vod a přestoupil jsem do inovativně-technologické firmy EPS biotechnology, s.r.o., kde jsem pracoval na pozici řešitele sanačních zakázek (např. tekuté skládky Růžodol, Hluk, depo Lovosice, ad.) a specialisty matematického modelování proudění podzemní vody a šíření kontaminace (Poldi Kladno, skládkové oblasti býv. podniku CHEMOPETROL Litvínov, provoz UNIPETROL Litvínov, ad.). Nikdy jsem však nezanevřel na „malou“, „komunální“ hydrogeologii, která mě provází od mých počátků v oboru ve firmě GESTEC, s.r.o., a ke které jsem se rozhodl po všem tom rajzování vrátit a věnovat se jí naplno. Obohacen o odborné i životní zkušenosti, které Vám teď mohu nabídnout.

Mgr. Jiří Vaněk :)
Nad Spálenkou 372
Vyžlovka, ČR 28163
Vyhledávání