Legalizace studny

Koupili nebo zdědili jste nemovitost, ke které náleží původní studna či vrt, ale nemáte povolení k odběru vody ani žádnou dokumentaci ?

Utekl Vám zhotovitel prací a potřebujete „dotáhnout“ dokumentaci pro úřady ?

Máte na pozemku stávající vrt či studnu, kterou potřebujete „legalizovat“ ?

Legalizace studny = čisté řešení

Ať už jsou důvody, a cesta která k nim vedla, jakékoliv, dokážu pro Vás a pro příslušný stavební a vodoprávní úřad zpracovat potřebnou dokumentaci tak, aby studna na Vašem pozemku nebyla „černá stavba“, nýbrž „povolená studna“, tedy vodní dílo se všemi úředními náležitostmi včetně stavebního povolení a povolení k odběru podzemní vody.

Hydrogeologický posudek

Většinou je zapotřebí zpracovat hydrogeologický posudek a buď projekt nebo tzv. „pasport studny“.

Vždy je nutné zjistit maximum možných informací o objektu – hloubka, konstrukce, způsob provedení, množství vody, přibližný rok vzniku, atd… často pomohou archivní fotografie. Dále musím zmapovat okolní studny a zhodnotit jejich možné ovlivnění odběrem vody z Vaší studny. Někdy je nutné provést čerpací zkoušku.

Pak je možné vypracovat hydrogeologický posudek a projektovou dokumentaci a studnu na úřadech legalizovat, tzn. získat stavební povolení a povolení k odběru podzemních vod. I to pro Vás v případě Vašeho zájmu dokážu zařídit.

Pasport studny

Pasport studny představuje zjednodušenou dokumentaci konstrukce, provedení a stávajícího technického stavu studny. Vypracovává se na základě terénní prohlídky a všech archivních dokumentů, které se ke studni podaří dohledat. Dokážeme si však poradit i v případě, že se dokumentace dohledat nepodaří – často se to stává zejména u starších nemovitostí. V takovém případě pak pasport studny vychází jen z terénní a technické prohlídky.

V některých případech není pasport dostačující a je třeba vypracovat klasický projekt, který vypracuje projektant vodohospodářských staveb. I to pro Vás zařídím.

Možná úskalí legalizace studny

Legalizace staré či stávající studny má své podmínky. Nutným předpokladem je, aby studna či vrt odpovídaly svým stavebně-technickým a konstrukčním řešením platné legislativě. Často k narovnání do stavu v souladu s předpisy a normami (zde zmiňme zejména ČSN 75 5115) stačí drobné stavební úpravy či opravy.

Nepřekonatelnou podmínkou však je, aby nejen provozem, ale i vůbec samotnou existencí studny nedocházelo k ovlivnění okolních vodních zdrojů nebo vodního režimu – studnu, která svým provedením ohrožuje sousední studny, vodní režim, nebo kvalitu podzemních vod, legalizovat nelze.

Potřebujete hydrogeologický posudek na stávající studnu ? Potřebujete pasport nebo projekt studny ? Kontaktuje mě.Comments are closed.