Blog

Jak se hledá voda ?

Jak se hledá voda ?

Neděle , červenec 24, 2022

A dá se vůbec najít ???

"Podzemní prameny, potoky neznámé…" tak začíná jedna z písní Jarka Nohavici. Ve skutečnosti je „podzemní pramen“ oxymorón.

Proutkaři, studnaři, vrtaři a vlastně kdekdo, termín „pramen“ nebo „prameny“ v souvislosti se studnou někdy používají. Často je slyšet „naše studna je na pramenech jdoucích od lesa“ nebo třeba „naše studna je na stejném prameni jako sousedova„. Ano, něco na tom je. Ale ve skutečnosti něco trochu jiného..

Umístění studny aneb kam s ní ?

V 99% případů (ano, zbývá 1%) na výše položenou otázku odpovídám takto:

  • tam, kam se dostane technika (v případě vrtané studny),
  • odkud nebude problém odvézt několik kubíků zeminy (v případě kopané studny),
  • tam, kde budete mít snadný přístup pro případ potřeby oprav, revizí atd..
  • na místo, ze kterého bude co nejkratší přípojka do domu (nechcete si rozkopat celou zahradu),
  • pokud možno co nejdále od sousedních studní,
  • tam, kde o studnu nebudete zakopávat,
  • a tak, aby byly splněny zákonné požadavky §24a Vyhl. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území ve vztahu k možným zdrojům znečištění.

Protože v 99% případů pouze výše uvedené hraje roli. To zbylé 1% se vyskytuje většinou u velkých pozemků či v raritních situacích, kde se v rámci jedné parcely významně mění geologické, hydrogeologické nebo morfologické poměry. Pak má smysl brát v potaz další okolnosti.

Často slýchám: „Ale u souseda byl proutkař a kam ukázal, byla voda„. Ano. Jenže ona by ta voda byla i o 3 metry vedle, ale to už se nedozvíme, protože žádný investor neudělá ještě druhou studnu jen proto, aby se o tom přesvědčil. Zrovna tak potkávám bezpočet "proutkařů", kteří se netrefili..

Jak je to tedy s těmi prameny a studnami ?

Voda teče dolů (ne vždy, ale často ano). Ta povrchová (třeba z deště) se postupně vsakuje do země. A podle geologických podmínek se vsakuje buď snadno (dobře propustné horniny), nebo nesnadno a pak spíše odtéká po povrchu či mělce pod terénem.

Obecně rozeznáváme 2 druhy propustnosti hornin (viz obrázek níže):

  1. průlinovou,
  2. puklinovou.

Průlinově propustné jsou např. štěrky nebo písky. Takové prostředí se často nachází v okolí řek (např. labské nebo vltavské štěrkové terasy) a bývá významně zvodnělé. A v takovém prostředí je z hlediska „nalezení vody“ zcela lhostejné, kam umístíme studnu, jelikož podloží lze přirovnat k houbě nasáklé vodou.

Puklinově propustné jsou např. žuly, břidlice, ruly, granodiority (obecně magmatické či metamorfované horniny, lidově „skála“), ale kupodivu třeba i pískovce. V takovémto prostředí je podzemní voda vázána a proudí v puklinách. Čím více je hornina rozpukaná, tím více v ní bývá vody. Je tedy nutné navrtat puklinu, nebo dostatečný počet puklin, aby se dosáhlo požadované vydatnosti studny. A opět – u pozemků běžné velikosti (1-2 tis m2) a v případě zásobování RD či chaty ani zde nemá význam spekulovat, zda studnu umístit tam či onde, jelikož pravděpodobnost navrtání zvodnělé pukliny je vesměs všude stejná.

Jiné je to v případě, kdy se hledá vydatný zdroj například pro zásobování obce nebo hotelu a je k dispozici velký pozemek. Pak má smysl investovat například do geofyzikálního průzkumu, který pomůže maximalizovat šance na zastižení významného tektonického porušení nesoucího větší zvodnění.

V puklinovém prostředí je tedy jímána voda, která proudí v tzv. diskontinuitách, neboli puklinách. A odtud zřejmě pochází ten problém s „podzemními prameny jdoucími od lesa„.. Často se totiž stává, že horninový masiv není rozpukán ve všech směrech stejně. Naopak, vlivem tlaků a pohybů, které utvářely geologickou stavbu, mnohdy převládají pukliny v nějakém směru. A pak se může stát, že se 2 blízké sousední studny (dejme tomu studna A a studna B) nacházejí každá na jiném puklinovém systému, a tudíž se vzájemně nijak neovlivňují, přestože se nacházejí pár metrů od sebe, zatímco mnohem vzdálenější studny A a C se vzájemně přetahují o stejnou vodu.

A proč že je „podzemní pramen“ nesmysl ?

Protože „pramen“ je ze své definice místo, kde podzemní voda vyvěrá na povrch. Místo, kde např. pramení potok, či řeka. Místo, kde se objevuje nebo je uměle vytvořena studánka. Proto nemůže být pramen v podzemí :)

Vyhledávání