Zasakování dešťových vod

Průzkum pro zasakování dešťových vod

Dnes mají všechny novostavby ze zákona povinnost řešit likvidaci dešťových vod ze zpevněných ploch (střechy, parkovací stání, atd..) v rámci pozemku. Legislativa se stále vyvíjí a zřejmě nás v tomto směru ještě čeká mnoho nových nápadů..

Stavebním úřadům někdy postačuje konstatování projektanta, že zásak je v daném místě možný. Často jsou to však právě projektanti, kdo požaduje hydrogeologický průzkum pro zasakování dešťových vod.

Postup je podobný jako v případě zasakování přečištěných odpadních vod. Podle velikosti střechy a zpevněných ploch a dle klimatických podmínek se vypočte množství vody, se kterým bude nutné nakládat. Oproti odpadním vodám, jejichž průtok v roce nijak zvlášť nekolísá, je zde však významný rozdíl – systém musí být nadimenzován a propočten tak, aby ani při vydatných deštích nedošlo k nežádoucí havárii typu vytopený sklep nebo zamokřený sousedův pozemek. Při posuzování zásaku dešťových vod postupuji dle ČSN 75 9010.

Většinou je tak vsakovací objekt ještě doplněn o retenční jímku pro záchyt přívalové srážky, která může zároveň sloužit jako zásoba vody pro zalévání zahrady nebo trávníků. Přetok z retenční jímky následně směřuje do zasakovacího lože.

Posudek nebo průzkum ?

Často se setkávám s tvrzením, že pro malý rodinný dům postačuje posudek. Posudkem se přitom rozumí zhodnocení místních podmínek tzv. „od stolu“ na základě geologických map a archivních průzkumů. Úskalím tohoto přístupu je fakt, že v archivu České geologické služby (Geofond) téměř neexistují práce a průzkumy, které by byly zaměřeny na vsakování, a které by obsahovaly údaje o změřeném koeficientu vsaku, což je klíčový parametr pro návrh hospodaření se srážkovými vodami.

Další potíž lze spatřovat v tom, že místní podmínky konkrétního pozemku mohou být (a často bývají) z hlediska infiltračních vlastností řádově jiné, než jak je tomu o 500 m dál.

Ve výsledku je tak „posudek od stolu“, který přijde na cca 5-6 tis. Kč vlastně jen drahým slohovým cvičením s kulatým razítkem. Jako podklad pro projektanta pro dimenzování systému hospodaření se srážkovou vodou má velmi malou až mizivou hodnotu. Ironické je, že téměř každý takový posudek navíc obsahuje skrytou formulaci, že „závěry učiněné na základě rešerše je nutné ověřit vsakovací zkouškou“. To proto, že zpracovatel se sám musí jistit..Mně osobně toto nepřijde fér.

Proto vždy, bez ohledu na velikost stavby nezpracovávám posudek, ale provádím průzkum spojený s vyhloubením zemní sondy a provedením vsakovací zkoušky. Investor či stavebník má díky tomu v ruce skutečné podklady pro správné dimenzování systému hospodaření se srážkovými vodami pro svého projektanta a ví doslova, na čem je.

Pro rodinné domy provádím sondy těžkou ruční vibrační soupravou s hloubkovým dosahem až 4m. Jedná se o úzkoprofilové sondy průměru 80 mm, po kterých na pozemku prakticky nezbydou žádní stopy. Nemusíte se tak bát znehodnocení trávníku či zahrady. Další nespornou výhodou je skvělá průchodnost – sondovat lze v uzavřených dvorech, zahradách, zákoutích, nebo i halách, kam se nedostane klasická vrtná souprava.

Konstrukční řešení zásaku

Vlastní vsakovací objekt, ať už jsou utrácené vody jakékoliv (dešťové, odpadní), je možné řešit různými způsoby. Obecně rozeznáváme 2 typy řešení:

  1. Bodový zásak
  2. Plošný zásak

Bodový zásak lze realizovat tam, kde je podloží dobře propustné a k zasakování tudíž není potřeba velká plocha. Může se jednat o tzv. vsakovací studnu nebo vsakovací jímku.

Často se setkáváme s nutností řešit vsak plošnými či liniovými prvky. Jedná se o zemní rýhu či kopanou jámu, která plochou svého dna umožní zasáknutí potřebného množství vody. Vlastní jámu lze vyplnit správně vrstvenými frakcemi štěrku nebo použít prefabrikované plastové koše. Povrch vsakovacího prvku může být následně zatravněn.

Potřebujete hydrogeologický posudek pro zasakování dešťových vod vypracovaný dle ČSN 75 9010? Kontaktujte mě. Vyberu a naprojektuji pro Vás to správné konstrukční řešení zásaku s ideálním poměrem cena/výkon s ohledem na místní podmínky a možnosti pozemku.Comments are closed.