Hydrogeologický posudek pro zasakování dešťových vod

Zasakování dešťových vod

Dnes mají všechny novostavby ze zákona povinnost řešit likvidaci dešťových vod ze zpevněných ploch (střechy, parkovací stání, atd..) v rámci pozemku. Legislativa se stále vyvíjí a zřejmě nás v tomto směru ještě čeká mnoho nových nápadů..

Stavebním úřadům někdy postačuje konstatování projektanta, že zásak je v daném místě možný. Často jsou to však právě projektanti, kdo požaduje hydrogeologický posudek pro zasakování dešťových vod.

Postup je podobný jako v případě posudku pro zasakování přečištěných odpadních vod. Podle velikosti střechy a zpevněných ploch a dle klimatických podmínek se vypočte množství vody, se kterým bude nutné nakládat. Oproti odpadním vodám, jejichž průtok v roce nijak zvlášť nekolísá, je zde však významný rozdíl – systém musí být nadimenzován a propočten tak, aby ani při vydatných deštích nedošlo k nežádoucí havárii typu vytopený sklep nebo zamokřený sousedův pozemek. Při posuzování zásaku dešťových vod postupuji dle ČSN 75 9010.

Většinou je tak vsakovací objekt ještě doplněn o retenční jímku pro záchyt přívalové srážky, která může zároveň sloužit jako zásoba vody pro zalévání zahrady nebo trávníků. Přetok z retenční jímky následně směřuje do zasakovacího lože.

Konstrukční řešení zásaku

Vlastní vsakovací objekt, ať už jsou utrácené vody jakékoliv (dešťové, odpadní), je možné řešit různými způsoby. Obecně rozeznáváme 2 typy řešení:

  1. Bodový zásak
  2. Plošný zásak

Bodový zásak lze realizovat tam, kde je podloží dobře propustné a k zasakování tudíž není potřeba velká plocha. Může se jednat o tzv. vsakovací studnu nebo vsakovací jímku.

Častěji se však setkáváme s nutností řešit vsak plošnými či liniovými prvky. Jedná se o zemní rýhu či kopanou jámu, která plochou svého dna umožní zasáknutí potřebného množství vody. Vlastní jámu lze vyplnit správně vrstvenými frakcemi štěrku nebo použít prefabrikované plastové koše. Povrch vsakovacího prvku může být následně zatravněn.

Potřebujete hydrogeologický posudek pro zasakování dešťových vod vypracovaný dle ČSN 75 9010? Kontaktujte mě. Vyberu a naprojektuji pro Vás to správné konstrukční řešení zásaku s ideálním poměrem cena/výkon s ohledem na místní podmínky a možnosti pozemku.Comments are closed.